GDPR

Prelucrarea datelor personale

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către WU YANNIS 98 SRL

WU YANNIS 98 SRL, Str. Mihai Eminescu, Nr. 93, Deva, jud. Hunedoara, website: www.pizzamaxxadeva.ro , vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDRP) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislația națională( Legea nr. 102/2005 cu completările și modificările ulterioare, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) și europeană( Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, WU YANNIS 98 SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

WU YANNIS 98 SRL prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul serviciilor din cadrul societății comerciale și se angajează să protejeze datele cu caracter personal de îndată ce intră în posesia lor prin implementarea de măsuri tehnice și organizatorice de securitate.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (WU YANNIS 98 SRL), conform articolului 6, alin. 1 litera “c” și “e” din GDPR.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, instituția noastră va solicita consimțământul dumneavoastră în conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 lit. “a” din GDPR.

Sursa datelor cu caracter personal

WU YANNIS 98 SRL prin serviciile sale colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți (alte entități) sau din documente publice. În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

  • Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator (WU YANNIS 98 SRL) și sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:
  • alte instituții/autorități centrale și locale în ale căror atribuții intră rezolvarea problemelor semnalate.
  • instanțelor de judecată în vederea formulării de acțiuni și reprezentării în instanță.
  • în cadrul activității de organizare/derulare evenimente a operatorului.
  • Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților serviciilor societății WU YANNIS 98 SRL.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră vă rugăm să contactați direct responsabilul cu protecția datelor din cadrul societății WU YANNIS 98 SRL la adresa de e-mail wu_faa@yahoo.com.

De asemenea, aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pe adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro.